Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Informacja o udostępnieniu środków pieniężnych w ramach finansowania udzielonego Grupie OEX

Raport bieżący nr: 1/2018 Data: 10.01.2018

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 40/2017 dotyczącego umowy kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. (dalej: „Umowa Kredytowa”) pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi Emitenta (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”)
a ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. (dalej łącznie: „Kredytodawcy”), informuje iż
w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2018 r., Emitent powziął informację o udostępnieniu Kredytobiorcom środków pieniężnych w ramach wybranych transz finansowania Grupy OEX w związku ze spełnieniem odpowiednich warunków zawieszających wskazanych w Umowie Kredytowej, w szczególności: przedłożeniem przez Kredytobiorców określonych dokumentów korporacyjnych oraz finansowych i uruchomieniem procedury ustanowienia stosownych zabezpieczeń m.in. w postaci zastawów rejestrowych na majątku Kredytobiorców, w tym na udziałach i akcjach spółek zależnych Emitenta, cesji praw i wierzytelności przysługujących spółkom zależnym Emitenta.
Kredytodawcy udostępnili Kredytobiorcom środki pieniężne odpowiednio w postaci:
(i) kredytów w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 40.500.000 PLN,
(ii) kredytów terminowych na zrefinansowanie części obecnych kredytów w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 6.500.000 PLN, oraz
(iii) kredytu terminowego na zrefinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi na zakup udziałów MerService sp. z o.o. w kwocie 2.600.000 PLN.
Podstawowe informacje dotyczące warunków udzielenia ww. kredytów Emitent przedstawił
w raporcie bieżącym nr 40/2017.
Podpisano:
Robert Krasowski – Członek Zarządu
Tomasz Kwiecień – Członek Zarządu

Powrót