Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia Voice Contact Center sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 17/2018 Data: 24.04.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 21 września 2016 r. dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Voice Contact Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „VCC”) oraz w związku z raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. dotyczącym zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów VCC przez GAD S.A. z siedzibą w Warszawie i Neo Business Process Outsourcing S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu na rzecz Spółki (dalej: „umowa przyrzeczona”), niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2018 r. został podpisany aneks do umowy przyrzeczonej, potwierdzający wartość dopłaty do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez VCC w latach 2016 i 2017, wynoszącą 6.352.094,11 PLN (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote i 11/100). Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% udziałów VCC przez Spółkę, z uwzględnieniem dopłaty, o której mowa powyżej wynosi 7.352.094,11 PLN (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote i 11/100). Źródłem finansowania w/w dopłaty do ceny będzie kredyt terminowy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd spodziewa się, że uruchomienie środków z tego kredytu i zapłata dopłat na rzecz sprzedających nastąpi do dnia 15 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

24-04-2018

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu

Powrót