Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Otrzymanie informacji o intencji uczestniczenia w ofercie akcji serii D OEX S.A.

Raport bieżący nr: 14/2018 Data: 11.04.2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 dotyczącego zwołania na dzień 14 maja 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego OEX poprzez emisję nie więcej niż 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł każda („Akcje Serii D”) Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 r. otrzymał oświadczenia:

– Neo Investment S.A. („Neo Investment”); oraz
– Real Management S.A. („Real Management”)

wyrażające intencje udziału w ofercie prywatnej Akcji Serii D i objęcia przez Neo Investment lub podmioty zależne Neo Investment oraz przez Real Management Akcji Serii D, w przypadku ich zaoferowania tym podmiotom przez Zarząd Spółki, po cenie ustalonej w procesie budowy księgi popytu oraz na warunkach rynkowych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót