Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii A Emitenta

Raport bieżący nr: 4/2018 Data: 17.01.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczącego realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii A oraz raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. dotyczącego udostępnienia kredytu terminowego na wykup obligacji serii A, niniejszym informuje, iż w dniu 17 stycznia 2018 r. Spółka dokonała wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich (tj. 20.000 sztuk) obligacji serii A Emitenta (dalej: „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji Kuponowych Niezabezpieczonych Serii A sporządzone w Warszawie w dniu 21 grudnia 2016 r. (dalej: „WEO”).
Wcześniejszy Wykup Obligacji (w rozumieniu WEO) nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację, o której mowa powyżej, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złoty), powiększonej o odsetki za drugi Okres Odsetkowy (w rozumieniu WEO) w kwocie
30,30 zł (słownie: trzydzieści złotych i trzydzieści groszy) oraz Premię za Wcześniejszy Wykup
(w rozumieniu WEO) w kwocie 4 zł (słownie: cztery złote). Wypłata ww. świadczeń na rzecz obligatariuszy została zrealizowana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.
W związku z dokonaniem Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa powyżej, wszystkie Obligacje zostały umorzone, w konsekwencji czego Emitent złoży stosowny wniosek do organizatorów rynku Catalyst (Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.) o wykluczenie Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez wskazane podmioty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót