Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Rejestracja podziału spółki zależnej emitenta

Raport bieżący nr: 33/2017 Data: 1.09.2017

Zarząd OEX S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 30 maja br. oraz raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 13 lipca br., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 września
2017 r., Emitent powziął – na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „sąd rejestrowy”), podziału Cursor S.A. (spółka zależna Emitenta).
Wskazany podział został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) poprzez przeniesienie na E-Logistics sp. z o.o. (spółkę zależną Emitenta) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cursor S.A. (wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym), w ramach której prowadzona jest działalność w zakresie:
1) logistyki materiałów marketingowych,
2) kompleksowego wsparcia e-commerce,
3) logistycznej obsługi programów lojalnościowych,
4) kompleksowego wsparcia procesów zakupowych produktów, opakowań i komponentów produktów, obejmującego między innymi organizację i optymalizację procesów zakupowych, logistycznych, projektowanie, nadzór produkcji, znakowanie i dostarczanie produktów, doradztwo technologiczne, weryfikację jakości, uzyskiwanie atestów oraz badania laboratoryjne.

– zwana dalej: „Działalnością Logistyczną”.
W wyniku podziału Cursor S.A., w dniu 1 września 2017 r. (dalej: „Dzień Podziału”), sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego E-Logistics sp. z o.o. z 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 1.700.000 zł (słownie: milion siedemset tysięcy złotych), tj. o 1.690.000 zł, poprzez utworzenie 33.800 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które to udziały zostały
w całości przyznane Emitentowi. E-Logistics sp. z o.o. przypadły wszystkie prawa i obowiązki pozostające w związku z Działalnością Logistyczną w Dniu Podziału.
O celach i założeniach procesu podziału Cursor S.A. Emitent informował w ww. raporcie bieżącym
nr 21/2017 z dnia 30 maja br.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót