Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Rejestracja zmiany w Statucie OEX S.A.

Raport bieżący nr: 32/2017 Data: 9.08.2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 8 sierpnia br. Spółce doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „sąd rejestrowy”), na podstawie którego w dniu 21 lipca 2017 r. zarejestrowano zmianę w Statucie Spółki (uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.), z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych poniżej.

Zarząd Spółki informuje, iż sąd rejestrowy wpisując ww. zmianę w rejestrze przedsiębiorców KRS na podstawie wniosku Spółki, pominął punkt dotyczący wykreślenia przedmiotu działalności – kod PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Brak wykreślenia wskazanego przedmiotu działalności spowodowany jest oczywistą omyłką sądu rejestrowego, Spółka niezwłocznie złoży do sądu rejestrowego dodatkowy wniosek o sprostowanie ww. omyłki.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz postanowień Statutu uwzględniających wprowadzoną zmianę (w kształcie uchwalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.):

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
 2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
 3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
 4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
 5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
 6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 9. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
 10. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
 11. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z),
 12. Handel energią elektryczną (35.14.Z).”

Dokonana zmiana § 4 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
 2. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 3. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
 4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
 5. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
 6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
 7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z).”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano:

Robert Krasowski  – Członek Zarządu

Tomasz Kwiecień  – Członek Zarządu

Powrót