Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

Raport bieżący nr: 9/2018 Data: 5.03.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 marca 2018 r, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 r. oraz §38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót