Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr: 25/2017 Data: 23.06.2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2017 roku wraz z odpowiednią informacją dotyczącą głosowań.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót