Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr: 13/2018 Data: 10.04.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §38 ust.1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:
1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2018 r.;
2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) opinię Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisano: Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót