Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr: 7/2018 Data: 5.02.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §38 ust.1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:

1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 5 marca 2018 r.;

2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarząd

Powrót