Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport bieżący nr: 43/2008

Data: 12 listopada 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2008 r., na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, emitent nabył 100.000 (sto tysięcy) akcji własnych po cenie 6,50 zł (sześć złotych 50/100) za akcję.
Wartość nominalna nabytych akcji to 20.000 zł.
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 1,58 %, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 100.000 (co stanowi 1,17 % ogólnej liczby głosów).


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu