Raporty bieżące

Aktualizacja wyceny udziałów w spółce VSF Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 6/2023

Data: 28 marca 2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że w toku prac nad przygotowaniem i badaniem sprawozdań finansowych OEX S.A. i Grupy Kapitałowej OEX S.A. za rok 2022, podjął w dniu 28 marca 2023 r., w uzgodnieniu z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdań finansowych, decyzję o aktualizacji wartości godziwej posiadanych przez OEX S.A. 1.496 udziałów w VSF Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), z kwoty 14.219.129 PLN do kwoty 23.805.110 PLN. Łączna wartość nominalna tych udziałów, a zarazem łączna wartość, za jaką objął je Emitent wynosi 329.120 PLN.

Decyzja o dokonaniu aktualizacji wartości godziwej udziałów w VSF Sp. z o.o. została podjęta w wyniku analizy:

  • parametrów emisji nowych akcji przeprowadzonej przez spółkę Vue Storefront Inc. w lutym br., w wyniku której pozyskała ona finansowanie o wartości ok. 20 mln USD, przy wycenie przedtransakcyjnej wynoszącej 82,3 mln USD; oraz
  • danych operacyjnych wskazujących na szybki rozwój Vue Storefront Inc. w okresie ostatniego roku.

Vue Storefront Inc. jest spółką dominująca wobec VSF Sp. z o.o., zarejestrowaną w Stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, która w październiku 2021 r pozyskała finansowanie w drodze emisji akcji o wartości 17,1 mln USD, przy wycenie przedtransakcyjnej wynoszącej 63,0 mln USD, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2021 z dnia 04.10.2021 r.

Emitent ma prawo (opcję) do dokonania w dowolnym momencie konwersji posiadanych przez siebie udziałów w VSF Sp. z o.o. na akcje Vue Storefront Inc., poprzez ich aport do Spółki i objęcie w zamian za to odpowiedniej liczby jej akcji (dalej „Konwersja”), na zasadach szczegółowo określonych w umowach podpisanych z Vue Storefront Inc. oraz jej wspólnikami na gruncie prawa amerykańskiego. W przypadku wykonania prawa do Konwersji w całości przez Emitenta oraz wszystkich pozostałych wspólników VSF Sp. z o.o. (którzy posiadają analogiczne prawa do Konwersji), Emitent uzyskałby – po uwzględnieniu planowanej emisji dodatkowych akcji w Spółce w ramach programu motywacyjnego dla jej menedżerów i pracowników – udział w kapitale zakładowym Vue Storefront Inc. na poziomie ok. 7%.

Emitent zwraca jednocześnie uwagę na następujące istotne okoliczności:

  • Emitent nie planuje obecnie sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów, ani bezpośrednio, ani poprzez ich wcześniejszą Konwersję;
  • Inwestycja jest obarczona dużym poziomem ryzyka z uwagi na wczesny etap rozwoju Spółki, a tym samym nie ma żadnej gwarancji, że wycena uznana przez Emitenta jako wartość godziwa, między innymi na bazie przeprowadzonych emisji akcji, zostanie w przyszłości utrzymana. Dodatkowo, w przypadku ewentualnego przyszłego niepowodzenia zakładanych przez Spółkę celów biznesowych, Emitent może nawet stracić wniesiony przez siebie wkład w całości;
  • w przypadku Konwersji akcje objęte przez Emitenta w Spółce będą akcjami zwykłymi, podczas gdy akcje obejmowane przez nowych inwestorów w ramach Transakcji są akcjami uprzywilejowanymi, co w przypadku ewentualnej sprzedaży akcji przez Emitenta może oznaczać dyskonto ceny możliwej do uzyskania ze sprzedaży tych akcji w stosunku do ceny możliwej do uzyskania w danym momencie za akcje preferowane.

Emitent ujmuje wycenę posiadanych w Spółce udziałów w pozostałych całkowitych dochodach, a co za tym idzie skutki aktualizacji tej wyceny zostaną również ujęte w tej pozycji i tym samym pozostaną bez wpływu na sprawozdanie z wyniku OEX S.A., oraz Grupy Kapitałowej OEX S.A. Wskazana wyżej aktualizacja wyceny zostanie ujęta w rocznych sprawozdaniach finansowych (jednostkowym OEX S.A. i skonsolidowanym Grupy Kapitałowej OEX) za rok 2022.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski  – Członek Zarządu