Raporty bieżące

Asymilacja akcji

Raport bieżący nr: 29/2011

Data: 24 października 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 24 października 2011 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 października 2011 r. uchwały w sprawie dokonania w dniu 27 października 2011 r. asymilacji 70.625 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A. oznaczonych kodem PLTELL000049 z 4.262.998 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcjami spółki TELL S.A. oznaczonymi kodem PLTELL000023. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLTELL000023.
Ponadto Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził w uchwale, że z dniem 27 października 2011 r. kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 4.333.623 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu