Raporty bieżące

Asymilacja akcji

Raport bieżący nr: 27/2008

Data: 23 lipca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 22 lipca 2008 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lipca 2008 r. uchwały w sprawie dokonania w dniu 25 lipca 2008 r. asymilacji 34.125 akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A oznaczonych kodem PLTELL000049 z 788.050 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki TELL S.A. oznaczonymi kodem PLTELL000023. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLTELL000023. Ponadto Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził w uchwale, że z dniem 25 lipca 2008 r. kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 822.175 akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu