Raporty bieżące

Asymilacja akcji

Raport bieżący nr: 44/2009

Data: 27 października 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 26 października 2009 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 października 2009 r. uchwały w sprawie dokonania w dniu 29 października 2009 r. asymilacji 97.500 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A oznaczonych kodem PLTELL000049 z 4.110.875 (cztery miliony sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcjami spółki TELL S.A. oznaczonymi kodem PLTELL000023. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLTELL000023. Ponadto Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził w uchwale, że z dniem 29 października 2009 r. kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 4.208.375 (cztery miliony dwieście osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu