Raporty bieżące

Decyzja Emitenta w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych wobec spółki zależnej Divante S.A.

Raport bieżący nr: 8/2021

Data: 10 lutego 2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka” lub  „Emitent”), wspólnika spółki zależnej Divante S.A. („Divante”), informuje, że z inicjatywy pozostałych wspólników Divante i w porozumieniu z tymi wspólnikami oraz zarządem Divante, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących Divante, mających na celu zapewnienie tej spółce optymalnych możliwości rozwoju w długim okresie, przy uwzględnieniu planów, strategii i możliwości inwestycyjnych poszczególnych wspólników.

 

Emitent zamierza analizować wszystkie uzasadnione ekonomicznie opcje strategiczne i scenariusze, w szczególności związane z pozyskaniem dla spółki silnego partnera branżowego lub finansowego, przy czym na obecnym etapie nie wyklucza żadnej docelowej struktury akcjonariatu Divante, ani działań, które miałyby do tego doprowadzić, w tym sprzedaży części lub całości akcji przez obecnych wspólników, bądź ewentualnej przyszłej oferty publicznej akcji Divante. Zarząd Spółki będzie w ramach przeprowadzanych analiz brać przede wszystkim pod uwagę wpływ takich potencjalnych działań na sytuację ekonomiczną Emitenta w krótkim i długim okresie, w tym z punktu widzenia możliwości dalszego wzrostu wartości posiadanych aktywów, sytuacji rynkowej i przyjętej strategii inwestycyjnej.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie o dokonaniu w dniu dzisiejszym wyboru profesjonalnego doradcy, który zapewni Emitentowi i pozostałym wspólnikom Divante wsparcie w procesie prowadzonych analiz oraz ewentualnej realizacji wybranej opcji.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd Spółki nie zostały dotychczas podjęte i nie ma obecnie pewności, czy w wyniku prowadzonego przeglądu dojdzie do jakichkolwiek zmian w modelu działania Divante, sposobach jej finansowania bądź struktury akcjonariatu. Jeżeli jednak doszłoby do realizacji którejś z rozważanych opcji, mogłoby mieć to potencjalnie istotny wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową Emitenta.

Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o ewentualnych istotnych decyzjach i wydarzeniach wynikających z przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu