Raporty bieżące

Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie CONNEX Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 28/2010

Data: 18 sierpnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 pkt 1) pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.09.185.1439), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r., Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010 r. powziął wiadomość o doręczeniu CONNEX Sp. z o.o. (spółce zależnej emitenta) decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, którymi uchylono decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu dotyczące podatku od towarów i usług za lata 2005 – 2006 i przekazano sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, z uwagi na nieprawidłowości proceduralne oraz konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego.


Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu