Raporty bieżące

Deklaracja wstrzymania wypłat dywidendy.

Raport bieżący nr: 12/2008

Data: 28 maja 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 27 maja 2008 r. uchwałę, w której zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powzięcie uchwały, zgodnej z wnioskami Zarządu, o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2007 rok w całości na kapitał zapasowy i w związku z tym niewypłaceniu dywidendy. Propozycja Zarządu dotycząca wstrzymania wypłaty dywidendy została opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu