Raporty bieżące

Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 6/2011

Data: 25 marca 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. w kwocie 5.650.775,48 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 48/100):

– na wypłatę dywidendy w kwocie 0,80 zł na jedną akcję Spółki,
– na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 18 maja 2011 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 1 czerwca 2011 r.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu