Raporty bieżące

Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 10/2011

Data: 29 marca 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Zarząd TELL S.A. informuje, że Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podziale zysku (w tym wypłacie dywidendy) zgodnej z wnioskami Zarządu.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu