Raporty bieżące

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr: 10/2012

Data: 9 lutego 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 9 lutego 2012 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 lutego 2012 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A emitenta. W uchwale Zarząd Giełdy stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 151.250 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TELL S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTELL000049”.
Ponadto Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 lutego 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TELL S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 lutego 2012 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu