Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 2/2013

Data: 4 stycznia 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. otrzymał od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty skupu akcji własnych, informację o nabyciu przez emitenta w dniu 4 stycznia 2013 r., w wyniku oferty skupu akcji własnych, ogłoszonej w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, 283.902 akcji własnych po cenie 14 zł za akcję.

Akcje zostały nabyte w celu umorzenia.
Wartość nominalna nabytych akcji to 56.780,40 zł.
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 5%, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 360.608 (co stanowi 5% ogólnej liczby głosów).

Opisane powyżej akcje to wszystkie akcje własne posiadane przez emitenta.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu