Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 23/2012

Data: 6 lipca 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2012 r. otrzymał od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., pośredniczącego w wezwaniu, informację o nabyciu przez emitenta w dniach 5 i 6 lipca 2012 r., w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia., 631.593 akcji własnych po cenie 14 zł za akcję.

Akcje zostały nabyte w celu umorzenia.
Wartość nominalna nabytych akcji to 126.318,60 zł.
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 10,01 %, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 802.239 (co stanowi 10,01 % ogólnej liczby głosów).

Opisane powyżej akcje to wszystkie akcje własne posiadane przez emitenta.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu