Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport bieżący nr: 45/2008

Data: 28 listopada 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2008 r., na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, emitent nabył 49.723 (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcje własne po średniej cenie 6,70 zł (sześć złotych 70/100) za akcję.
Wartość nominalna nabytych akcji to 9.944,60 zł.
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 0,79 %, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 49.723 (co stanowi 0,58 % ogólnej liczby głosów).

Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, emitent posiada łącznie 149.723 akcje własne, stanowiące 2,37 % kapitału zakładowego emitenta, którym odpowiadają 149.723 głosy, stanowiące 1,75 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu