Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 16/2009

Data: 15 kwietnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009 r., na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, emitent nabył 15.377 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji własnych po cenie 6,56 zł (sześć złotych 56/100) za akcję.

Wartość nominalna nabytych akcji to 3.075,40 zł.

Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 0,24 %, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 15.377 (co stanowi 0,18 % ogólnej liczby głosów).

Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, emitent posiada łącznie 15.377 akcji własnych, stanowiących 0,24 % kapitału zakładowego emitenta, którym odpowiada 15.377 głosów, stanowiących 0,18 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu