Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 13/2013

Data: 29 marca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2013 r. otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A., pośredniczącego w przeprowadzeniu oferty skupu akcji własnych, informację o nabyciu przez emitenta w dniu 29 marca 2013 r., w wyniku oferty skupu akcji własnych, ogłoszonej w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, 283.281 akcji własnych po cenie 14 zł za akcję.

Akcje zostały nabyte w celu umorzenia.

Wartość nominalna nabytych akcji to 56.656,20 zł.

Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 4,99%, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 359.367 (co stanowi 4,98% ogólnej liczby głosów).

Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez emitenta to 567.183, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca tym akcjom to 719.975 (co stanowi 9,98% ogólnej liczby głosów).


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu