Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o zabezpieczeniu na majątku OEX E-Business Sp z o.o. oraz OEX Cursor S.A., spółek zależnych Emitenta

Raport bieżący nr: 26/2022

Data: 1 września 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. spółki zależne Emitenta: OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OEX E-Business”) oraz OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie („OEX Cursor”) otrzymały decyzje Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie („Urząd”) dotyczące zabezpieczenia na majątku tych spółek potencjalnych przybliżonych należności budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług („podatek VAT”) za okres od kwietnia do czerwca 2019 r., w łącznej kwocie 6.418.611 zł (2.512.684 zł w przypadku OEX E-Business oraz 3.905.927 zł w przypadku OEX Cursor), wynikającej z szacunkowych kalkulacji Urzędu (obejmujących również odsetki za zwłokę na dzień wydania decyzji), dokonanych w związku z prowadzonymi przez Urząd w tych spółkach kontrolami podatkowymi za wspomniany wyżej okres.

Wedlug Urzędu dotychczasowe ustalenia poczynione w kontrolowanych spółkach wskazują na możliwe nieprawidłowości w rozliczeniach faktur VAT, przede wszystkim z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez te spółki w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r., a w przypadku OEX Cursor – dodatkowo z tytułu rzekomo niewłaściwej klasyfikacji podatkowej usług świadczonych na rzecz jednego z kontrahentów. W rezultacie Urząd kwestionuje prawo kontrolowanych spółek do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego w podatku VAT za kontrolowany okres, w tym nienależnie otrzymany zwrot podatku VAT.

Decyzje Urzędu o dokonaniu zabezpieczenia na majątku spółek OEX E-Business i OEX Cursor wynikają z domniemanych obaw dotyczących sytuacji finansowej tych spółek i potencjalnego – w ocenie Urzędu – braku możliwości wywiązania się przez nie z hipotetycznych zobowiązań podatkowych mogących wynikać z prowadzonych kontroli po ich zakończeniu.

W uzasadnionej ocenie zarządów obu spółek okoliczności, na które powołuje się organ podatkowy w wydanych decyzjach o zabezpieczeniu nie dają żadnych podstaw do przyjęcia, że kontrolowane spółki nie wykonają ostatecznych potencjalnych decyzji wymiarowych, jeżeli takie decyzje w ogóle w przyszłości zapadną, co wynika m.in. z bardzo dobrej sytuacji finansowej tych spółek. Zarządy spółek OEX E-Business oraz OEX Cursor nie zgadzają się z podstawami wydanych przez Urząd decyzji i zamierzają skorzystać ze wszystkich dostępnych środków odwoławczych, w tym zaskarżyć wspomniane decyzje. Ze względu na fakt, iż na dzień otrzymania decyzji kontrole prowadzone w spółkach przez Urząd jeszcze się nie zakończyły, analiza podstaw postępowania Urzędu jest mocno utrudniona, tym niemniej treść otrzymanych przez spółki dokumentów podlega obecnie dokładnej analizie prowadzonej przez spółki oraz współpracujących z nimi specjalistów z zakresu postępowań podatkowych w celu możliwie precyzyjnego ustosunkowania się do przedstawianych przez Urząd zarzutów i podjętych działań.

Spółki zamierzają jednocześnie dobrowolnie złożyć zabezpieczenia w oczekiwanej przez Urząd, wyrażonej w wyżej wymienionych decyzjach, wysokości, po ustaleniu z Urzędem formy tych zabezpieczeń.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu