Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydanej wobec OEX CURSOR S.A., spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 1/2024

Data: 4 stycznia 2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że powziął w dniu 4 stycznia 2024 r. informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta, OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie („OEX Cursor”), decyzji wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie („Urząd”) w sprawie dotyczącej prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług („podatku VAT”) z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. oraz z tytułu rzekomo niewłaściwej klasyfikacji podatkowej usług świadczonych na rzecz jednego z kontrahentów („Decyzja”).

Decyzja została wydana na skutek przeprowadzenia postępowania podatkowego, wszczętego w związku z ustaleniami kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd, zakończonej protokołem z kontroli podatkowej. Emitent informował o zakończeniu oraz wcześniejszym przebiegu tej kontroli w raporcie bieżącym nr 27/2022 w dniu 15 września 2022 r. Emitent informował również w raportach okresowych publikowanych w 2022 r. oraz 2023 r. o przebiegu kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

W przedmiotowej Decyzji Urząd podtrzymał wcześniejsze stanowisko Urzędu określone  w protokole z kontroli podatkowej w zakresie podlegających kontroli transakcji handlowych dokonywanych przez OEX Cursor i ustalił w związku z tym wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku VAT na kwotę w łącznej wysokości 2.241.308,00 zł oraz wysokość dodatkowego zobowiązania w podatku VAT na kwotę w łącznej wysokości 2.241.308,00 zł.

Zarząd spółki OEX Cursor nie zgadza się z ustaleniami, zarzutami oraz wnioskami przedstawionymi przez Urząd w przedłożonej Decyzji i zamierza skorzystać ze wszystkich dostępnych środków odwoławczych, w tym poprzez wniesienie odwołania od Decyzji do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Treść Decyzji podlega obecnie wnikliwej analizie prowadzonej przez OEX Cursor, jak również współpracujących ze spółką specjalistów z zakresu postępowań podatkowych.

Emitent informuje jednocześnie, że w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie rzekomo niewłaściwej klasyfikacji podatkowej usług świadczonych na rzecz jednego z kontrahentów spółki OEX Cursor, Urząd ostatecznie podzielił stanowisko prezentowane przez OEX Cursor i uznał, że powyższe usługi świadczone przez OEX Cursor korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a więc były przez spółkę rozliczane prawidłowo.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu