Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów o dokonaniu zabezpieczenia na majątku OEX24 Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 16/2021

Data: 4 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. spółka zależna Emitenta OEX24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OEX24”) otrzymała decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów („Urząd”) o dokonaniu zabezpieczenia na jej majątku w związku z kontrolą prowadzoną w spółce przez Urząd, dotyczącą rzetelności rozliczeń podatku od towarów i usług („podatku VAT”) z tytułu transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od sierpnia do listopada 2019 r. („Decyzja”). Należy podkreślić, że wspomniana kontrola nie została jeszcze zakończona i OEX24 nie zostały przedstawione informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach, bądź zarzutach dotycząch przeprowadzanych przez nią transakcji, a decyzja Urzędu została podjęta, zgodnie z prezentowanym przez Urząd uzasadnieniem, w związku z ustaleniami z kontroli prowadzonych przez inne urzędy skarbowe u niektórych kontrahentów OEX24 oraz z obawami Urzędu dotyczącymi sytuacji finansowej OEX24 i potencjalnym brakiem możliwości wywiązania się przez tę spółkę z ewentualnych zobowiązań podatkowych, które mogłyby wynikać z przyszłych decyzji Urzędu.

Łączna kwota zabezpieczenia określona w Decyzji, odpowiadająca szacowanej kwocie zawyżenia zwrotu podatku VAT, odsetek i dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, wynosi 1.343.849 zł. OEX24 nie została poinformowana o kolejnych krokach, które Urząd zamierza podjąć w celu wyegzekwowania wyżej wymienionej decyzji o zabezpieczeniu na majątku spółki.

Warto podkreślić, że na dzień 4 czerwca 2021, Urząd jest w zwłoce wobec OEX24 ze zwrotem VAT w wysokości 3.827.713 zł wraz z odsetkami w związku z uprawomocnieniem się 4 z 9 wyroków wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz niedopełnieniem przez Urząd obowiązku w postaci wydania niezbędnych postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT. Wspomniane wyroki zapadły w związku z nieuzasadnionym, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wielokrotnym przedłużaniem przez Urząd terminu zwrotu VAT, za różne okresy. Do dnia publikacji niniejszego raportu Urząd nie zapłacił OEX24 ani kwot zasądzonych przez Wojewódzki Sąd Administarcyjny pomimo uprawomocnienia wyroków sądowych, ani kwot za okresy, wobec których nie dokonał skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT.

Wspomniana wyżej kwota zabezpieczenia nie jest oceniana przez Zarząd Emitenta jako istotna z punktu widzenia sytuacji finansowej Grupy OEX. Ewentualne kolejne działania podejmowane przez Urząd (nawet jeżeli będą podejmowane zdaniem OEX24 lub Emitenta bezpodstawnie) mogą jednak wpłynąć w negatywny sposób na możliwość prowadzenia przez OEX24 jej działalności i spowodować znaczące pogorszenie jej sytuacji finansowej, mogące m.in. skutkować koniecznością tworzenia rezerw lub odpisów z tego tytułu w sprawozdaniach finansowych Spółki. Należy też wspomnieć, że niezależnie od kontroli prowadzonych w OEX24 przez Urząd, jest ona również przedmiotem dwóch postępowań podatkowych prowadzonych przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku oddział Suwałki, dotyczących rzetelności rozliczeń podatku VAT (kwota kwestionowanego zwrotu podatku VAT wynosi 1.377 tys. zł), co dodatkowo zwiększa ryzyko potencjalnego negatywnego wpływu prowadzonych kontroli i postępowań na sytuację finansową OEX24 i całej Grupy OEX. O w/w postępowaniach podatkowych oraz o kontrolach podatkowych Emitent informował w pkt 10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., opublikowanego w dniu 31 marca 2021 r.

W opinii Zarządu OEX24 oraz Zarządu Emitenta, poprzedzonej analizą treści przekazanej Decyzji, dokonaną we współpracy ze specjalistami z zakresu postępowań podatkowych, Decyzja została wydana całkowicie bezpodstawnie i OEX24 zamierza podjąć wszelkie możliwe działania w celu ochrony swoich interesów, w tym wnieść odwołanie od Decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Zarząd OEX24 jest również zdania, że z uwagi na prowadzenie przez spółkę działalności w pełni zgodnej z przepisami prawa i przy zachowaniu wymaganej należytej staranności, zarówno prowadzone w spółce kontrole, jak i prowadzone wobec niej postępowania podatkowe, ze znacznym prawdopodobieństwem powinny zakończyć się wynikiem pozytywnym dla OEX24.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu