Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów protokołu kontroli podatkowej OEX24 Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 14/2022

Data: 7 kwietnia 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. spółka zależna Emitenta OEX24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OEX24”) otrzymała protokół kontroli podatkowej („Protokół”) przeprowadzonej w OEX24 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów („Urząd”), dotyczącej rzetelności rozliczeń podatku od towarów i usług („podatku VAT”) z tytułu transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od marca do lipca 2019 r.

Urząd zarzucił OEX24 w Protokole m.in. rzekomy udział w nielegalnie stworzonych łańcuchach transakcji, w których na wcześniejszym etapie obrotu wystąpiły nierzetelnie działające podmioty, w wyniku czego zakwestionował prawo OEX24 do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego w podatku VAT za kontrolowany okres. Łączna wartość zakwestionowanego przez Urząd w Protokole podatku naliczonego wykazanego do zwrotu za ten okres, wynosi 1.967.754 zł.

Zarząd OEX24 nie zgadza się z twierdzeniami i zarzutami Urzędu i przygotowuje zastrzeżenia do Protokołu, kwestionując w całości wynikające z niego ustalenia. Zważywszy na fakt, iż według zarządu OEX24, spółka ta dochowała w transakcjach będących przedmiotem kontroli należytej staranności poprzez stosowanie wszelkich procedur, m.in. w zakresie weryfikacji bezpośrednich kontrahentów i dokonywania transakcji zgodnie z zasadami rynkowymi, zdaniem zarządu OEX24 brak jest uzasadnienia prawnego i faktycznego do zakwestionowania prawa do odliczenia VAT w prowadzonych kontrolach podatkowych.

Należy przypomnieć, że w OEX24 prowadzonych jest przez Urząd szereg innych kontroli podatkowych dotyczących rzetelności rozliczeń podatku VAT za różne okresy w roku 2019 i 2020 (o łącznej kwocie podatku VAT do zwrotu równej 1.408 tys. zł) oraz że OEX24 jest przedmiotem dwóch postępowań podatkowych prowadzonych przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku oddział Suwałki, dotyczących rzetelności rozliczeń podatku VAT (gdzie kwota kwestionowanego zwrotu podatku VAT wynosi 1.377 tys. zł). O prowadzonych w OEX24 kontrolach i postępowaniach Emitent informował w publikowanych w 2021 r. raportach okresowych (w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych) oraz raportach bieżących nr 16/2021 i 25/2021.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących lub okresowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu