Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym wierzytelności pieniężnych OEX24 Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 25/2021

Data: 11 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 16/2021 w dniu 4 czerwca 2021 r., że w dniu 11 czerwca 2021 r. spółka zależna Emitenta OEX24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OEX24”) otrzymała od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów („Urząd”) zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym wierzytelności pieniężnych przysługujących OEX24 w stosunku do Skarbu Państwa.

Zawiadomienie otrzymano wraz z zarządzeniem zabezpieczeń na wierzytelności pienieżnej („Zawiadomienie”) określonej  we wcześniejszej decyzji Urzędu o dokonaniu zabezpieczenia na majątku OEX24, o której Emitent informował w/w raportem bieżącym nr 16 („Decyzja”). Zawiadomienie wydano bowiem na podstawie Decyzji w celu jej wykonania.  Zawiadomienie dotyczy kwoty 1.343.849 zł, a więc całej kwoty będącej przedmiotem Decyzji i obejmuje wierzytelności pieniężne OEX24 z tytułu należnego niewypłaconego zwrotu podatku od towarów i usług, który przysługuje OEX24 od Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W wyniku zajęcia wyżej wspomnianych wierzytelności OEX24 nie otrzyma zwrotu należnych kwot z tytułu podatku od towarów i usług w powyższej kwocie co najmniej do momentu ewentualnego rozstrzygnięcia na korzyść OEX24 złożonego odwołania na Decyzję, o którym mowa poniżej, co jednak w ocenie Zarządu OEX24 nie wpłynie w istotny sposób na możliwość prowadzenia przez OEX24 działalności.

OEX24 wniósł w dniu 9 czerwca 2021 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odwołanie od Decyzji Urzędu oraz wniosek o wstrzymanie wykonania Decyzji z uwagi na brak, według opinii Zarządu OEX24, jakichkolwiek podstaw dla jej wydania. OEX24 zamierza również złożyć inne środki zaskarżenia, w tym w pierwszej kolejności zarzuty na zarządzenie zabezpieczeń, a następnie ewentualnie zażalenie i skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu