Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu postępowania podatkowego wobec OEX E-Business Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 1/2022

Data: 3 stycznia 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 r. powziął informację o otrzymaniu przez OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OEX E-Business”), spółkę zależną Emitenta, postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie („Urząd”) o wszczęciu wobec OEX E-Business postępowania podatkowego dotyczącego prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług („podatku VAT”) z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od lipca do października 2019 r. („Postępowanie”).

Postępowanie zostało wszczęte w związku z ustaleniami kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd, zakończonej protokołem z kontroli podatkowej („Protokół”). Emitent informował o zakończeniu oraz wcześniejszym przebiegu tej kontroli w raporcie bieżącym nr 40/2021 w dniu 14 września 2021 r. oraz w publikowanych w ubiegłym roku raportach okresowych. Całkowita kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego spółki wynikająca z Protokołu, odpowiadająca kwocie kwestionowanych rozliczeń podatku VAT, odsetek i dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, wynosiła 3.703.289 zł.

OEX E-Business wniósł w ustawowym terminie zastrzeżenia do Protokołu oraz złożył odwołanie od decyzji Urzędu o dokonaniu związanego z powyższą kontrolą zabezpieczenia na majątku OEX E-Business, ustanawiając jednocześnie na rzecz Urzędu wymagane zabezpieczenie majątkowe w formie gwarancji bankowej oraz blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym spółki w łącznej wysokości 2.803 tys. PLN. Zastrzeżenia, o których mowa powyżej nie zostały przez Urząd uwzględnione, natomiast w kwestii odwołania od decyzji o zabezpieczeniu OEX E-Business nie został jeszcze poinformowany przez właściwy organ o żadnych rozstrzygnięciach.

Zarząd spółki OEX E-Business podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie, tj. nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez Urząd w przekazanym spółce Protokole i zamierza skorzystać ze wszystkich dostępnych środków w ramach rozpoczętego Postępowania, aby sprawę rozstrzygnąć na korzyść OEX E-Business, w tym poprzez złożenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień i dostarczenie dokumentów, również uzupełniających w stosunku do materiału przekazanego Urzędowi na etapie kontroli podatkowej.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu