Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu postępowania podatkowego wobec OEX CURSOR S.A., spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr: 3/2023

Data: 15 lutego 2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że powziął informację o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2023 r. przez OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie („OEX Cursor”), spółkę zależną Emitenta, postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie („Urząd”) o wszczęciu wobec OEX Cursor postępowania podatkowego dotyczącego prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług („podatku VAT”) z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. oraz z tytułu rzekomo niewłaściwej kwalifikacji podatkowej usług świadczonych na rzecz jednego z kontrahentów („Postępowanie”).

Postępowanie zostało wszczęte w związku z ustaleniami kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd, zakończonej protokołem z kontroli podatkowej („Protokół”). Emitent informował o zakończeniu oraz wcześniejszym przebiegu tej kontroli w raporcie bieżącym nr 27/2022 w dniu 15 września 2022 r. oraz w publikowanych w ubiegłym roku raportach okresowych. Kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego spółki wynikająca z Protokołu, odpowiadająca kwocie kwestionowanych rozliczeń podatku VAT (bez uwzględnienia odsetek i ewentualnego dodatkowego zobowiązania w podatku VAT) wynosiła 3.105.852,06 zł.

OEX Cursor wniósł w ustawowym terminie zastrzeżenia do Protokołu oraz złożył odwołanie od decyzji Urzędu o dokonaniu związanego z powyższą kontrolą zabezpieczenia na majątku OEX Cursor (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2022 w dniu 1 września 2022 r.), ustanawiając jednocześnie dobrowolnie na rzecz Urzędu wymagane zabezpieczenie majątkowe w formie blokady środków na rachunku bankowym spółki w wysokości 1.095.773,00 zł oraz złożonego dla Urzędu  pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tym rachunku, a także uznania kwoty zabezpieczenia na rachunku depozytowym Urzędu w wysokości 2.810.154,00 zł,uwzględniającej również odsetki na dzień wydania decyzji zabezpieczającej.

Zastrzeżenia, o których mowa powyżej nie zostały przez Urząd uwzględnione, natomiast w kwestii odwołania od decyzji o zabezpieczeniu OEX Cursor nie został jeszcze poinformowany przez właściwy organ o żadnych rozstrzygnięciach.

Zarząd spółki OEX Cursor podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie, tj. nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez Urząd w przekazanym spółce Protokole i zamierza skorzystać ze wszystkich dostępnych środków w ramach rozpoczętego Postępowania, aby sprawę rozstrzygnąć na korzyść OEX Cursor, w tym poprzez złożenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień i dostarczenie dokumentów, również uzupełniających w stosunku do materiału przekazanego Urzędowi na etapie kontroli podatkowej.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu