Raporty bieżące

Informacja o otrzymaniu protokołów kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w spółkach zależnych Emitenta – OEX E-Business Sp z o.o. oraz OEX Cursor S.A.

Raport bieżący nr: 27/2022

Data: 15 września 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 1 września 2022 roku, Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2022 r. spółki zależne Emitenta: OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („OEX E-Business”) oraz OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie („OEX Cursor”) otrzymały protokoły z kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie („Urząd”). Przedmiotowe kontrole dotyczyły możliwych nieprawidłowości w rozliczeniach faktur VAT, przede wszystkim z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez obie spółki w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r., a w przypadku OEX Cursor – dodatkowo z tytułu rzekomo niewłaściwej klasyfikacji podatkowej usług świadczonych na rzecz jednego z kontrahentów. W rezultacie przeprowadzonych kontroli i sformułowanych przez Urząd w ich wyniku zarzutów, Urząd zakwestionował prawo kontrolowanych spółek do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego w podatku VAT za kontrolowany okres, w tym nienależnie otrzymany zwrot podatku VAT. Całkowita kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego odpowiadająca kwocie kwestionowanych rozliczeń podatku VAT (bez uwzględnienia odsetek i ewentualnego dodatkowego zobowiązania w podatku VAT) wynosi 5 487 235,06 zł (2 381 383,00 zł w przypadku OEX E-Business oraz 3 105 852,06 zł w przypadku OEX Cursor).

Zarząd spółki OEX E-Business oraz Zarząd spółki OEX Cursor nie zgadzają się w całości z ustaleniami, zarzutami oraz wnioskami przedstawionymi przez Urząd w przekazanych spółkom protokołach z kontroli i zamierzają skorzystać ze wszystkich dostępnych środków odwoławczych, w tym poprzez wniesienie zastrzeżeń do protokołów. Treść protokołów z przeprowadzonych kontroli podatkowych podlega obecnie wnikliwej analizie prowadzonej przez obie spółki, jak również współpracujących ze spółkami specjalistów z zakresu kontroli i postępowań podatkowych.

Emitent informuje również, w nawiązaniu do treści przywołanego wyżej raportu bieżącego nr 26/2022, dotyczącego decyzji Urzędu w sprawie zabezpieczenia na majątku spółek OEX E-Business oraz OEX Cursor potencjalnych przybliżonych należności budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług, że w dniu 13 września 2022 r. decyzje Urzędu zostały zaskarżone poprzez wniesienie do każdej z nich odwołania do organu wyższej instancji, tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu