Raporty bieżące

Informacja o transakcjach-znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 36/2009

Data: 28 sierpnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie dotyczące zbycia 60.000 akcji emitenta przez pana Piotra Kardacha.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem pan Piotr Kardach w dniu 14.08.2009 roku, w drodze transakcji pakietowej, pozasesyjnej dokonał zbycia 60.000 akcji spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży z dnia 14.08.2009 roku pan Piotr Kardach posiadał 291.250 akcji Tell S.A., stanowiących 4,60% udziału w kapitale oraz 5,41 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Tell S.A.
Obecnie, po dokonaniu transakcji sprzedaży z dnia 14.08.2009 roku pan Piotr Kardach posiada 231.250 akcji Tell S.A., stanowiących 3,66 % udziału w kapitale oraz uprawniających do 4,71 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Tell S.A.
Na skutek powyższej transakcji, w dniu 14 sierpnia 2009 roku pan Piotr Kardach zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Tell S.A. poniżej 5%.


Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu