Raporty bieżące

Informacja o transakcjach-znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 35/2009

Data: 19 sierpnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie dotyczące zbycia 65.000 akcji emitenta przez pana Pawła Turno.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem pan Paweł Turno w dniu 14.08.2009 roku, w drodze transakcji zawartej na rynku regulowanym (w trakcie sesji giełdowej) dokonał zbycia 65.000 akcji zwykłych spółki Tell S.A.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży z dnia 14.08.2009 roku pan Paweł Turno posiadał 170.625 akcji imiennych i 120.625 akcji zwykłych na okaziciela Tell S.A., łącznie stanowiących 4,60% udziału w kapitale oraz 5,41 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Tell S.A.
Obecnie, po dokonaniu transakcji sprzedaży z dnia 14.08.2009 roku pan Paweł Turno posiada 170.625 akcji imiennych i 55.625 akcji zwykłych na okaziciela, łącznie stanowiących 3,58 % udziału w kapitale oraz uprawniających do 4,65 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Tell S.A.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu