Raporty bieżące

Informacja o transakcjach-znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 31/2009

Data: 11 sierpnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell SA informuje, że w dniu 11 sierpnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie dotyczące sprzedaży akcji emitenta przez BBI Capital NFI SA.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem BBI Capital NFI SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), numer KRS 0000020690, w wyniku transakcji sprzedaży na sesjach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zbyła od dnia 29 lipca 2009 roku do dnia 4 sierpnia 2009 r. 116.920 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji TELL SA z siedzibą w Poznaniu.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał 1.628.274 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje TELL SA, stanowiące łącznie 25,74% kapitału i dające prawo do 35,81 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie Fundusz posiada 1.511.354 (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje TELL SA, stanowiące 23,89% kapitału i dające prawo do 34,44% głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie Fundusz poinformował emitenta, że może w przyszłości zmniejszyć swoje bezpośrednie zaangażowanie w akcje TELL SA.

Fundusz poinformował także, że podmioty zależne BBI Capital NFI S.A. nie posiadają akcji emitenta, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.


Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Hanna Paluszkiewicz – Pełnomocnik Zarządu