Raporty bieżące

Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 18/2009

Data: 22 kwietnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie dotyczące nabycia akcji emitenta przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), numer KRS 0000253995, w wyniku wykonania „Umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i umowy sprzedaży akcji w spółce akcyjnej – z warunkami zawieszającymi” zawartej w dniu 13 marca 2009 r. pomiędzy Spółką, Jerzym Maciejem Zygmuntem i emitentem, z dniem 14 kwietnia 2009 r. Spółka stała się właścicielem 485.540 akcji TELL S.A., stanowiących 7,676% kapitału zakładowego emitenta i dających prawo do 485.540 głosów, co daje 5,686% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta. Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej Spółka nie posiadała żadnych akcji TELL S.A.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu