Raporty bieżące

Informacja o transakcjach-znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr: 34/2008

Data: 1 września 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell SA informuje, że w dniu 1 września 2008 otrzymał informację dotyczącą nabycia akcji Emitenta przez BBI Capital NFI SA.

Zgodnie z otrzymaną informacją BBI Capital NFI SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”), numer KRS 0000048454, w wyniku transakcji kupna na sesjach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nabyła do dnia 28 sierpnia 2008 roku 167.875 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji TELL SA.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał 1.445.750 (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji TELL SA, które stanowiły 22,86% udziału w kapitale i dawały prawo do 33,67% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie Fundusz posiada 1.613.625 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji TELL SA, stanowiących łącznie 25,51% kapitału i dających prawo do 35,64% głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie Fundusz poinformował Emitenta, że może w przyszłości zwiększyć swoje bezpośrednie zaangażowanie w akcje TELL SA.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu