Raporty bieżące

Informacja o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 35/2021

Data: 16 sierpnia 2021

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander”), informację o wynikach ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.525.966 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda („Akcje”), reprezentujących 17,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone przez Spółkę (będącą jedynym podmiotem nabywającym akcje w Wezwaniu) na podstawie art. 74 ust. 2 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), po cenie wynoszącej 21,50 złotych za jedną akcję, w wykonaniu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (zawartego przez Spółkę i jej 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 6.042.966 akcji Spółki reprezentujących 82,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Santander (będący podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania), w okresie przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, tj. od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r., złożono prawidłowo zapisy opiewające łącznie na 727.125 Akcji reprezentujących 8,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z tym, stosownie do warunków określonych w Wezwaniu nie później niż w dniu 18 sierpnia 2021 r. dojdzie do zawarcia transakcji nabycia przez Spółkę powyższych Akcji w ramach Wezwania, a rozliczenie tej transakcji w KDPW, skutkujące przeniesieniem akcji na Spółkę, nastąpi nie później niż w dniu 23 sierpnia 2021 r. (do 3 dni roboczych po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu).

Zarząd Spółki wskazuje ponadto, że nabycie przez Spółkę tych Akcji następuje w celu ich umorzenia, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, zaś wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z nich jako akcji własnych jest wyłączone z mocy art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu