Raporty bieżące

Informacja o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 31/2024

Data: 10 lipca 2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2024, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander”), informację o wynikach ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2024 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 489.514 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda („Akcje”), reprezentujących ogółem 5,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”). Wezwanie, w którym Spółka była jedynym podmiotem nabywającym Akcje, zostało przeprowadzone na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), po cenie wynoszącej 54,00 złote za jedną Akcję, w wykonaniu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy zawartego w dniu 29 kwietnia 2024 r. przez Spółkę oraz jej 11 akcjonariuszy (wówczas posiadających łącznie 6.352.293 akcji Spółki reprezentujących 94,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW ( „Porozumienie”).

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Santander (będący podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania), w okresie przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania, tj. od dnia 10 czerwca do dnia 9 lipca 2024 r., złożono prawidłowo 91 zapisów, opiewających łącznie na 131.460 Akcji, które reprezentują 1,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”). W związku z tym, stosownie do warunków określonych w Wezwaniu, nie później niż w dniu 12 lipca 2024 r., dojdzie do zawarcia transakcji nabycia przez Spółkę powyższych Akcji w ramach Wezwania, a rozliczenie tej transakcji w KDPW, skutkujące przeniesieniem akcji na Spółkę, nastąpi nie później niż w dniu 16 lipca 2024 r.

Taki rezultat Wezwania oznacza, że wskutek nabycia powyższych Akcji przez Spółkę łączny stan posiadania akcji Spółki przez strony Porozumienia przekroczy próg 95% ogólnej liczby głosów na WZA, w konsekwencji czego, w kolejnym kroku – w wykonaniu przysługującego stronom Porozumienia uprawnienia z art. 82 ust. 1 Ustawy – zostanie przeprowadzona procedura przymusowego wykupu pozostałych akcji Spółki, w ramach której Spółka zamierza nabyć te akcje od akcjonariuszy niebędących stronami Porozumienia, po cenie równej cenie Akcji zaoferowanej w Wezwaniu (zgodnie z treścią art. 82 ust. 2a zd. drugie Ustawy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu