Raporty bieżące

Informacja o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr: 22/2023

Data: 28 czerwca 2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku stosownie do rekomendacji Rady Nadzorczej podjęto uchwałę nr 18, zgodnie z którą postanowiono przeznaczyć zysk netto za 2022 r. w kwocie 92.991.395,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 19/100):

  1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 27.367.228,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i 00/100), tj. 4,00 zł (4 złote i zero groszy) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki);
  2. na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 65.624.167,19 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 19/100).

Dywidendą objęte są akcje w łącznej liczbie 6.841.807 (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki).

Jako dzień dywidendy został ustalony dzień 7 lipca 2023 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 14 lipca 2023 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu