Raporty bieżące

Informacja o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr: 24/2024

Data: 27 maja 2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2024 roku stosownie do rekomendacji Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej podjęto uchwałę nr 18, zgodnie z którą postanowiono:

a) przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 w kwocie 19.186.939,77 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i 77/00) w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;

b) wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 20.525.421,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 00/100) tj. 3,00 zł na jedną akcję Spółki, przy czym wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2023 r., w kwocie wskazanej w lit. a) powyżej, powiększonego o kwotę w wysokości 1.338.481,23 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 23/100), pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki.

Dywidendą objęte są akcje w łącznej liczbie 6.841.807.

Jako dzień dywidendy został ustalony dzień 7 czerwca 2024 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 17 czerwca 2024 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu