Raporty bieżące

Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2019.

Raport bieżący nr: 14/2020

Data: 25 sierpnia 2020

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 2   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia  2020 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęto uchwałę nr 19/2020, zgodnie z którą, postanowiono przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 32.504.367,62 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 62/100):

  1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 17.559.922,24 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 24/100), 2,32 zł (dwa złote i 32 grosze) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie;
  2. na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 14.944.445,38 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 38/100).

 

Jako dzień dywidendy zostaje ustalony dzień 3 września 2020 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 11 września 2020 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu