Raporty bieżące

Informacja o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr: 20/2022

Data: 18 maja 2022

Podstawa prawna                                                                                                                 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe                                                                                            

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2022 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu podjęto uchwałę nr 20, zgodnie z którą postanowiono przeznaczyć cały zysk za 2021 r. w kwocie 3.440.940,54 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 54/100) na dywidendę. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w kwocie 40.024.570,95 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 95/100). Dywidendą zostanie objętych 6.841.807 akcji Spółki (dywidenda nie obejmuje 727.125 akcji własnych Spółki), i będzie ona wynosiła 5,85 zł na jedną akcję Spółki. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 r., powiększonego o kwotę w wysokości 36.583.630,41 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 41/100), pochodzącą z kapitału zapasowego powiększonego, zgodnie z Uchwałą nr 19 tego Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwotę przeniesioną z kapitału rezerwowego.

Jako dzień dywidendy został ustalony dzień 27 maja 2022 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 14 czerwca 2022 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu