Raporty bieżące

Istotna Umowa

Raport bieżący nr: 29/2020

Data: 30 listopada 2020

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX Spółka Akcyjna ( „Emitent”) informuje o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Europhone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kupującym („Kupujący”) z Mobile Mix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie jako sprzedającym („Sprzedawca”) w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2020 roku, umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabyta zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi sieć 27 punktów sprzedaży zajmujących się sprzedażą produktów i usług z zakresu telefonii komórkowej sieci T-Mobile. Cena sprzedaży wyniosła 4.500.000 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i została zapłacona w całości w dniu dzisiejszym. W umowie przewidziano dla Sprzedawcy zakaz konkurencji na okres trzech lat po zawarciu przedmiotowej umowy i karę w wysokości 50.000 zł za każde jego naruszenie.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu