Raporty bieżące

Kalendarz publikacji raportów okresowych za rok 2020

Raport bieżący nr: 2/2020

Data: 31 stycznia 2020

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „OEX”, „Emitent”) określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14.05.2020 roku;
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 19.11.2020 roku;
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 09.09.2020 roku;
Raport roczny za 2019 rok – 22.04.2020 roku;
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 22.04.2020 roku.
Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.
Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalne i półroczne jednostkowe informacje finansowe Emitenta.
Wszelkie zmiany w zakresie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu