Raporty bieżące

Konwersja części akcji imiennych na akcje na okaziciela

Raport bieżący nr: 3/2005

Data: 5 sierpnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2005 r. otrzymał od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. informację o dokonaniu w dniu 4 sierpnia 2005 r. konwersji części akcji imiennych Tell S.A. na akcje na okaziciela.

Przedmiotem konwersji było 322.450 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt)uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje te były uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja dawała jej właścicielowi prawo 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W wyniku dokonanych zmian praw z akcji Tell S.A., 322.450 akcji serii A zostało przekonwertowanych na akcje zwykłe na okaziciela. Po konwersji jedna akcja daje jej właścicielowi prawo 1 (jednego) głosu na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po dokonaniu konwersji ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 1.237.550 (milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt), wobec 1.560.000 (milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) przed konwersją. Akcje imienne, w łącznej liczbie 457.550 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) stanowią łącznie
915.100 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto) głosów (co stanowi odpowiednio 58,66 % kapitału i 73,94 % ogólnej liczby głosów).
Akcje na okaziciela w łącznej liczbie 322 450 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, dają łącznie 322 450 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów (co stanowi odpowiednio 41,23 % kapitału i 26,06 % ogólnej liczby głosów).
Podstawę dokonania konwersji 322.450 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji serii A stanowił art. 334 § 2 k.s.h., na podstawie którego właściciele akcji złożyli Zarządowi Spółki pisemne wnioski o dokonanie konwersji tych akcji na akcje na okaziciela.

„UCHWAŁA NR 1/08/05
Zarząd Spółki Tell S.A.
z dnia 3 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela

§ 1
Zarząd Spółki działając na podstawie art. 371 k.s.h. i § 21 statutu spółki w związku ze złożonymi przez akcjonariuszy wnioskami o dokonanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela postanawia dokonać zamiany akcji imiennych posiadanych przez niżej wymienionych akcjonariuszy na akcje na okaziciela:

1. Paweł Turno – 34.125 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
2. Piotr Kardach – 34.125 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
3. Dawid Sukacz – 6.000 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
4. Wojciech Dziewolski – 34.125 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
5. Ryszard Jaremek – 49.200 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
6. Przemysław Frankowski – 19.500 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
7. Rafał Stempniewicz – 35.200 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
8. Paweł Krysztop – 50.000 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
9. Robert Krasowski – 6.650 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela
10. Paweł Rozwadowski – 34.125 akcji imiennych zamienia się na akcje na okaziciela

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Szczegółową strukturę akcji przed konwersją, jak i po konwersji zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 47 pkt 10 RO – zmiana praw z papierów wartościowych
Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu