Raporty bieżące

Korekta ceny za akcje Divante S.A.

Raport bieżący nr: 13/2022

Data: 5 kwietnia 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 49/2021 oraz raportu bieżącego nr 2/2022, Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że wstępna cena należna za 100% akcji w Divante S.A. („Divante”) została skorygowana poprzez jej podwyższenie do kwoty 179.282.990,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 4.213.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych). Korekta ceny została dokonana zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej z dnia 17 grudnia 2021 r. („Umowa Przedwstępna”), na podstawie wartości długu netto oraz kapitału obrotowego Divante zweryfikowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku, potwierdzonych w dniu dzisiejszym przez strony Umowy Przedwstępnej. Spółka informowała o możliwej korekcie ceny w powyżej powołanym raporcie bieżącym nr 2/2022.

 

Za sprzedany pakiet 51,03% akcji w kapitale zakładowym Divante Spółka otrzymała już kwotę 89.338.215,90 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), a obecnie, na podstawie korekty ceny opisanej powyżej – dodatkowo otrzyma wartość stanowiącą 51,03% wartości wspomnianej korekty, a więc kwotę 2.149.893,90 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy), w terminie 15 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.

 

Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 2/2022, Spółce oraz pozostałym byłym wspólnikom Divante przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie (earn-out), płatne w odpowiedniej proporcji do sprzedawanych akcji w kapitale zakładowym Divante, w przypadku przekroczenia przez Divante w roku kalendarzowym 2021 określonego poziomu znormalizowanego zysku EBITDA, w łącznej wysokości nie wyższej niż 85.333.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu