Raporty bieżące

Korekta prognozy wyników na rok 2015

Raport bieżący nr: 10/2016

Data: 4 lutego 2016

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r., Zarząd emitenta działając zgodnie z §31 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), niniejszym przekazuje korektę prognozy zawartej we wskazanym na wstępie raporcie.

W oparciu o dane dostępne na dzień 2 lutego 2016 r. emitent prognozuje, że:

– łączne przychody grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniosą 343,8 mln zł, co stanowi wzrost o 9,1% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,

– łączny zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniesie 17,5 mln zł, co stanowi wzrost o 10,5% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,

– łączny zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniesie 22,1 mln zł, co stanowi wzrost o 12,4% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,

– łączny zysk netto grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniesie 11,05 mln zł, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.

Czynnikiem, który wpłynął na podwyższenie opublikowanej wcześniej prognozy jest zwiększenie, w stosunku do planowanych, przychodów ze sprzedaży, w tym w szczególności w IV kwartale 2015 r.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu